องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลหนามแดง (กิจกรรมการเพิ่มทักษะรักษ์งานศิลป์)

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลหนามแดง (กิจกรรมการเพิ่มทักษะรักษ์งานศิลป์)
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลหนามแดง (กิจกรรมการเพิ่มทักษะรักษ์งานศิลป์) วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ร่วมกับโรงเรียนวัดหนามแดงสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนามแดง และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลหนามแดง (กิจกรรมการเพิ่มทักษะรักษ์งานศิลป์) โดยมีอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและคณะให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหนามแดง โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การวาดเส้น แรเงา Drawing ฐานการเรียนรู้ที่ 2 สีไม้หรรษา ฐานการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคสีชอร์ค Oil Pastel ฐานการเรียนรู้ที่ 4 เทคนิคการปั้นดินน้ำมัน -ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง ผอ.สุภาพร ศรีมงคล และ คณะครูที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่และอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม - ขอขอบคุณคณะวิทยากร ท่านอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ และทีมงานที่มาร่วมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนามแดง - ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและทีมงาน อบต.หนามแดง ทุกท่านที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
Share on Line
Share on Pinterest