องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คนพิการที่ติดเชื้อ หรือ เจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือ
(check mark)รายละ 3,000 บาท
   คำชี้แจง
1. คนพิการ ที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นไปตามประกาศอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (red arrow right)(ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 29 กค 64 เป็นต้นไป)
2. เอกสารประกอบ ดังนี้
    -ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    -ภาพถ่ายเอกสารทางการแพทย์ว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
    -ภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจจากคนพิการ (กรณีแทน) พร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในเอกสารอย่างครบถ้วน
    -ภาพถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของคนพิการ หรือผู้ดูแลที่มีชื่อปรากฎบนบัตรประจำตัวคนพิการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(heart)*ยื่นออนไลน์

https://covid.dep.go.th/register/

Share on Line
Share on Pinterest