องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง

 

ประกาศการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน ของ อบต.หนามแดง ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 15.30

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง กองคลัง อบต.หนามแดง โทร 0-3850-7217

Share on Line
Share on Pinterest