องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

 

สำนักงานปลัด

         มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการงานคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 8 งาน ดังนี้

                            1.1 งานบริหารทั่วไป

 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานเลขานุการ
 • งานกิจการสภา
 • งานธุรการและสารบรรณ
 • งานบริการข้อมูล สถิติ และวิชาการ
 • งานประสานงาน
 • งานรัฐพิธี
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                            1.2 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานงบประมาณ
 • งานจัดทำแผนและประสานแผน
 • งานติดตามและประเมินผลแผนงาน
 • งานบริการข้อมูล สถิติและวิชาการ
 • งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                            1.3 งานนิติการ

 • งานกฎหมายและคดี
 • งานจัดทำนิติกรรมและสัญญา
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
 • งานเลือกตั้ง
 • งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • งานตราข้อบังคับและระเบียบ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                            1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
 • งานรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 • งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย
 • งานสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
 • งานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                            1.5 งานสวัสดิการสังคม

 • งานจัดสวัสดิการสังคม
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี

           ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

 • งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมขน
 • งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
 • งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                            1.6 งานสังคมสงเคราะห์

 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานวางแผนสถิติด้านสังคมสงเคราะห์
 • งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส
 • ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้ประสบภัยพิภัยต่างๆ
 • งานสถานสงเคราะห์
 • งานศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานด้านจิตวิทยา
 • งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
 • งานบริการข้อมูล สถิติและวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                            1.7 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 • งานข้อมูลวิชาการ
 • งานฝึกอบรมอาชีพ
 • งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
 • งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                            1.8 งานการเจ้าหน้าที่

 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
 • งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 • งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
 • งานสิทธิและสวัสดิการทุกประเภท
 • งานสรรหาและเลือกสรร
 • งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
 • งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
Share on Line
Share on Pinterest