องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

 

กองคลัง

     มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้

2.1 งานบริหารงานคลัง

 • งานตรวจสอบใบสำคัญและฎีกา
 • งานตรวจสอบบัญชี
 • งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 • งานการจัดสรรเงินต่างๆ
 • งานควบคุมรายได้และรายจ่ายต่างๆ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานสถิติการคลัง
 • งานธุรการและสารบรรณ
 • งานอำนวยการและประสานงาน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานการเงินและบัญชี

 • งานรับเงิน- จ่ายเงิน
 • งานนำส่งเงิน เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
 • งานการจัดทำบัญชี
 • งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ
 • งานเกี่ยวกับสถานะการเงิน การคลัง
 • งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
 • งานจัดทำงบทดลองและงบการเงินประจำปี
 • งานจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานพัฒนารายได้

 • งานจัดเก็บภาษีอากร
 • งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 • งานพัฒนารายได้
 • งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
 • งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
 • งานสรุปผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
 • งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินต่างๆ
 • งานจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ
 • งานบริหารสัญญาต่างๆ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
Share on Line
Share on Pinterest