องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

 

กองช่าง

          มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปีงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำ ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้

3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง

 • งานสำรวจ
 • งานออกแบบและเขียนแบบ
 • งานประมาณการ
 • งานจัดทำราคากลาง
 • งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ
 • งานจัดทำแผนปฎิบัติการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี
 • งานแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรม
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานควบคุมอาคาร

 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคารและซ่อมบำรุง
 • งานทดสอบคุณภาพวัสดุ
 • งานตรวจสอบการก่อสร้าง
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3.3 งานผังเมือง

 • งานผังเมือง
 • งานสำรวจและตรวจสอบพื้นที่จากแผนที่
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3.4 งานสาธารณูปโภค

 • งานสุขาภิบาล
 • งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
 • งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
 • งานปรับปรุงภูมิทัศน์
 • งานช่วยเหลือและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานจัดทำประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง และแหล่งน้ำ
 • งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 • งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่าย

           ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และน้ำมันเชื้อเพลิง

 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานบริการข้อมูล สถิติและวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
Share on Line
Share on Pinterest