องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

           มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้

4.1 งานบริหารการศึกษา

 • งานบริหารการศึกษา
 • งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา

           ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานวิชาการ
 • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานบริการข้อมูล สถิติและวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา
 • งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ
 • งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 • งานส่งเสริมการศาสนา
 • งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 • งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 • งานอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
Share on Line
Share on Pinterest