องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

         มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพตำบล งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน ดังนี้

5.1 งานบริหารงานสาธารณสุข

 • งานศึกษา ค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข
 • งานบริหารงานสาธารณสุข
 • งานกฎหมายสาธารณสุข
 • งานบริการข้อมูล สถิติและวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

5.2 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • งานสุขาภิบาลชุมชน
 • งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
 • งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • งานจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษ ทางน้ำ อากาศและเสียง
 • งานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสีย และสารอันตรายต่าง
 • งานรณรงค์และฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

5.3 งานส่งเสริมสุขภาพ

 • งานอนามัยชุมชน
 • งานคุ้มครองผู้บริโภค
 • งานหลักประกันสุขภาพ
 • งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด
 • งานให้บริการด้านสาธารณสุข
 • งานอาสาสมัครสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

           ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

5.4 งานรักษาความสะอาด

 • งานบริการรักษาความสะอาด
 • งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย
 • งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
 • งานควบคุมและบำบัดน้ำเสีย
 • งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

5.5 งานควบคุมและป้องกันโรค

 • งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
 • งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพืช
 • งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์
 • งานตรวจสอบ ควบคุม การเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ และฆ่าสัตว์
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

5.6 งานส่งเสริมการเกษตร

 • งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร
 • งานวิชาการให้บริการด้านการเกษตร
 • งานขุดลอกแหล่งน้ำคูคลองเพื่อการเกษตร
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest