องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง

  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดงนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ยังเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

  การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

     5.1    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

        5.1.1 บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1)

        5.1.2 เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)

        5.1.3 ให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)

        5.1.4 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3)

        5.1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4)

        5.1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)

     5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

        5.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)

        5.2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))

        5.2.3 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4)

        5.2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10)

        5.2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)

        5.2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5)

        5.2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)

     5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

        5.3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)

        5.3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8)

        5.3.3 การผังเมือง (มาตรา 68 (13)

        5.3.4 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17)

        5.3.5 การความคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)

     5.4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

        5.4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)

        5.4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)

        5.4.3 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)

        5.4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)

        5.4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)

        5.4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11)

        5.4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)

        5.4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)

     5.5 ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

        5.5.1 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7)

        5.5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอย

                 และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)

        5.5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)

     5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

         5.6.1 บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (มาตรา 67 (8)

         5.6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)

         5.6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)

         5.6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (มาตรา 17 (18)

     5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ

           และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

         5.7.1 สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3)

         5.7.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น

                 และสมควร (มาตรา 67 (9)

         5.7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16)

         5.7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3)

         5.7.5 การสร้างและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16)

             ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญภารกิจหลักและภารกิจรอง องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

ภารกิจหลัก

     1. ด้านปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

     2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     4. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     5. ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร

     6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา

     7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง

     1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

     2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

     3. การส่งเสริมการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร

     4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน

สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง

วิเคราะห์อัตรากำลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง

                      วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทำงานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้

     1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่

         1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน

              เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

                 องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์ นี้

                          1. มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชัดเจน คลอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ

                              และสามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน

                          2. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทำแผน การทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น

                          3. มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น

                          4. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็น เครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ

                              ของประชาชนในตำบล

                          5. สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและกำลังงบประมาณ

                          6. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทำให้คล่องตัวในการบริหารงาน

                          7. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย

                          8. มีพื้นที่ขนาดตำบลขนาดเล็กง่ายต่อการบริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง

                     1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน

                           เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆขององค์กรซึ่งองค์กร

                           จะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้นดังนี้

                          1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน

                          2. พื้นที่ตำบลไม่มีรถโดยสารประจำทางสัญจรผ่านทำให้การเดินทางไม่สะดวก

                          3. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากทำให้ทำให้การปฏิบัติ ของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์

                          4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมีการโอน – ย้าย บ่อย และ บรรจุใหม่

                              ทำให้เกิดการทำงานไม่มีความต่อเนื่องและประสบการณ์ในการทำงานน้อย

                          5. งบประมาณค่อนข้างน้อย ทำให้ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ

     2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่

                     2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม

                            ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดำเนินงานขององค์กร ดังนี้

                          1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจาย อำนาจฯ

                          2. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ

                              และการจัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วนตำบล

                          3. กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

                          4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

                     2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก

                             ซึ่งการบริหารจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง ดังนี้

                          1. อำนาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน                                       

                          2. การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบล จากส่วนกลาง ยังไม่เต็มที่

                             ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค

                          3. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่าย โอนให้กับท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest