องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

thumbs
จ่าสิบตำรวจประชัน แก้วรุ่งเรือง
ปลัด อบต.หนามแดง
thumbs
นางสุรวิภา ธุรารัตน์
รองปลัด อบต.หนามแดง
thumbs
นางศิริรัตน์ เสงี่ยมพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางณัฏฐณิชา สกลรักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นายกฤษณะ แสวงศิริผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นางสุรวิภา ธุรารัตน์
รองปลัด อบต.หนามแดง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองการศึกษาฯ
thumbs
นางสุรวิภา ธุรารัตน์
รองปลัด อบต.หนามแดง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการส่วนสาธารณะสุขฯ
    person_upload/backend/groupphoto19_2.jpg
Share on Line
Share on Pinterest