องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

thumbs
นางศิริรัตน์ เสงี่ยมพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางเบญจวรรณ สายสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
thumbs
นางสาวธิดารัตน์ แก่นจันทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
thumbs
นางจำนงค์ สุขตะโก
นักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางสาวสุพรรณี ตันหนึง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นายสัมพันธ์ แก้วมณีวงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายเด่น กรเกษม
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายแผน ลายประดิษฐ์
คนงานทั่วไป
Share on Line
Share on Pinterest