องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

thumbs
นายเอกธนพัฒน์ ใยบัว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการเเทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นายเอกธนพัฒน์ ใยบัว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
thumbs
นางสาววิยะดา ทับทิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นางสาวนภัสวรรณ นฤภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Share on Line
Share on Pinterest