องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง Namdaeng Subdistrict Administrative Organization

thumbs
นางสุรวิภา ธุรารัตน์
รองปลัด อบต.หนามแดง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการส่วนสาธารณะสุขฯ
thumbs
นางสาวสุริยา แสงสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Share on Line
Share on Pinterest